Financieel verslag 2013

Balans per 31-12-2013
ING bankrekening  €         144,27 Saldo t.b.v. Mercy Int. Thailand  €   17.678,25
ING Spaarrekening  €    20.744,95 Reserve t.b.v. aankoop weiland in Patchabun  €     2.078,00
Te ontvangen rente  €          35,26 vooruit ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  €     1.132,00
4e kwartaal 2014
Te betalen bankkosten  €          35,88
4e kwartaal 2014
TOTAAL  €    20.888,00 TOTAAL  €    20.888,00
Staat van Baten en Lasten over 2013
Giften, Inkomsten uit  €   15.124,22 Overboeking aan Mercy Int. Foundation  €     13.00,00
Acties enz. t.b.v. Nieuwbouw
Opbrengst georga-  €     5.648,62 OVB aan Mercy Int. Trustfund  €      3.108,00
niseerde Activiteiten t.b.v. Sponsorkinderen
Ontvangen  €     3.236,00 Fundraising Elise Struijk  €      3.000,00
t.b.v. Sponsorkinderen
Fundraising  €     3.000,00 Giften in contanten in  €        325,84
Elise Struijk Khon Kaen en Lom Sak
Rente  €       119,99 Bankkosten  €        121,36
Saldo 2013  €     7.573,63
Totaal  €   27.128,83  €   27.128,83               
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2013
Onder de post “Giften, inkomsten uit acties, enz.” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 15.124,22.
Door Mercy Int. Zoetermeer wordt ook een aantal activiteiten ontplooid zoals jam maken, maaltijdbereiding voor groepjes, verkoop van Thaise artikelen en diverse andere activiteiten. De opbrengst hiervan bedraagt € 5,648,62. Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 1.132 betreft vooruitbetalingen voor het komende jaar.
Ten behoeve van de nieuwbouw in Khon Kaen werd in 2013 een bedrag van € 13.000 overgemaakt naar House of Mercy Foundation voor de afbouw van een huis voor meisjes. In 2013 is de bouw hiervan voltooid en is het “Dutch House” en de overige nieuwbouw in november 2013in gebruik genomen.
De door de St. Mercy Int. Zoetermeer gemaakte kosten zijn in totaal € 121,36 bestaande uit bankkosten. Dit werd grotendeels gecompenseerd met de ontvangen rente ad € 119.99 over de spaarrekening.
SALDO PER 01-01-2013:                                       € 13.314,97
RESULTAAT 2013                                                    €    7.573,63
SALDO PER 31-12-2013:                                       €  20.888,60