Financieel verslag 2012

Balans per 31-12-2012
ING bankrekening  €         101,00 Reserve t.b.v. Nieuwbouw Khon Kaen  €   10.233,00
ING Spaarrekening  €     13.214,00 Reserve t.b.v. aankoop weiland in Patchabun  €     2.078,00
vooruit ontvangen t.b.v. Sponsorkinderen  €     1.004,00
TOTAAL  €     13.315,00 TOTAAL  €   13.315,00
 
 
Staat van Baten en Lasten over 2012
Ontvangen  €   15.960,00 Overboeking aan Mercy Int. Foundation  €     24.00,00
Giften t.b.v. Nieuwbouw
Opbrengst georga-  €     4.644,00 Overboeking aan Mercy Int. Foundation  €        500,00
niseerde Activiteiten t.b.v. Koeienproject
Rente  €        111,00 OVB aan Mercy Int. Trustfund  €     2.352,00
t.b.v. Sponsorkinderen
Ontvangen  €     3.044,00 Bankkosten  €          64,00
t.b.v. Sponsorkinderen
Telling  €   23.759,00 Bijdrage van Kamer van Koophandel  €          24,00
Saldo 2012  €     3.181,00
Totaal  €   26.940,00  €   26.940,00
 
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2012                                                         
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken (€ 1295), instellingen (€ 6.000) en particulieren (€ 8665) die de kinderen in Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 15.960.
 
Door Mercy Int. Zoetermeer wordt ook een aantal activiteiten ontplooid zoals jam maken (€ 1985), maaltijdbereiding voor groepjes (€ 1554), verkoop van Thaise artikelen (€ 410) en diverse andere activiteiten (€ 695). De opbrengst hiervan bedraag € 4.644.
 
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening  van St. Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het balanssaldo ad € 1.004 betreft vooruit ontvangen bedragen (2011: € 312 en 2012: € 692)
 
Ten behoeve van de nieuwbouw in Khon Kaen werden in 2012 bedragen van € 14.000 resp. € 10.000 overgemaakt naar House of Mercy Foundation voor de bouw van een huis voor meisjes. In de loop van 2013 zal de bouw hiervan worden voltooid en kan het “Dutch House” naar verwachting  in het 4e kwartaal 2013 in gebruik worden genomen.
De door de St. Mercy Int. Zoetermeer gemaakte kosten zijn in totaal € 88 bestaande uit bankkosten en de verplichte bijdrage voor de Kamer van Koophandel.
 
SALDO PER 01-01-2012:           €  16.496,00
RESULTAAT 2012                       €    3.181,00-
SALDO PER 31-12-2012:           €  13.315,00