Financieel verslag 2016

STICHTING MERCY INTERNATIONAL ZOETERMEER
BALANS PER 31-12-2016
ING BANKREKENING € 1,060.81
SALDO T.B.V. MERCY INT. THAILAND
€ 12,340.18
ING SPAARREKENING € 13,944.37
FUNDRAISING ELISE STRUIJK
€ 125.00
VOORUIT ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN
€ 2,540.00
TOTAAL € 15,005.18 TOTAAL € 15,005.18
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
GIFTEN, INKOMSTEN UIT ACTIES, ENZ. € 7,528.65
OVB NAAR MERCY INT. LOMSAK INZ. FUNDRAISING ELISE STRUIJK
€ 5,267.55
ONTVANGEN T.B.V. SPONSORKINDEREN € 6,725.00
OVB. AAN MERCY INT. TRUSTFUND T.B.V. SPONSORKINDEREN
€ 5,765.00
FUNDRAISING ELISE STRUIJK € 4,418.55
BANKKOSTEN
€ 87.26
RENTE € 75.24
OVB NAAR MERCY INT. TBV BOUWACTIVITEITEN
€ 35,000.00
SALDO 2016
€ 27,372.37-
TOTAAL € 18,747.44 € 18,747.44
TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2016
Onder de post “Ontvangen giften” wordt verantwoord de bedragen die zijn ontvangen van kerken, instellingen en particulieren die de kinderen in
Thailand een warm hart toedragen. Totaal is hiervoor ontvangen € 7,528,65
Ten behoeve van de renovatie en uitbreiding van het Bill McMartin House met 8 appartementen is door M.I. Zoetermeer € 35000 gedoneerd.
Men hoopt dit project eind 2017 te kunnen opleveren waardoor er plaats is voor 16 studenten.
Om de bankkosten te beperken, wordt door enkele sponsoren van kinderen in Thailand hun bijdrage overgeschreven op de bankrekening
van Mercy Int. Zoetermeer. Eénmaal per jaar wordt het totaal bedrag (over 2016 € 5765) overgemaakt naar Mercy Int. Foundation. Het saldo ad € 2540 betreft
vooruitbetalingen voor het komende jaar.
De door de St. Mercy Int. Zoetermeer gemaakte kosten zijn in totaal € 87,26 bestaande uit bankkosten. Dit werd bijna geheel gecompenseerd
met de ontvangen rente ad € 75,24 over de spaarrekening.
SALDO PER 01-01-2016 € 42,377.55
RESULTAAT 2016 € 27,372.37-
SALDO PER 31-12-2016 € 15,005.18